Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je server ZabezpečWeb.CZ a jeho provozovatel Richard Čamaj IČ 01309749 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou Richard Čamaj, adresa: Františka Černého 1076, 337 01 Rokycany, email: info@zabezpecweb.cz
    Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce nebo smluvní partner správce. 

1. Text souhlasu
Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „nařízení GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány
– Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
– bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– číslo bankovního účtu,
– IP adresa

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
IP adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 30 roků.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://zabezpecweb.cz/hlavni-stranka/kontakt/ nebo odesláním e-mailu na adresu zpracovatele.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Richard Čamaj, IČO 1309749, se sídlem Františka Černého 1076, 337 01 Rokycany, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „správce”), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.1 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.zabezpečweb.cz (dále jen „internetové stránky”).

1.2 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.1 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.1.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně; zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

2.1.2 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

2.1.3 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah; zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.1.4 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

2.1.5 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.2 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.3 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Práva subjektu údajů

3.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

3.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

3.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

3.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

3.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

3.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

3.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

3.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

4 Cookies

4.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

4.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

4.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

4.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

4.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

4.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

4.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:
Google,
Facebook,
Twitter,
Seznam.cz

4.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

5 Předávání do třetích zemí

5.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Chceme, abyste se při návštěvě našeho webu cítili v bezpečí. Níže uvádíme naše vysvětlení toho, jaké údaje shromažďujeme v průběhu vašich návštěv na našem webu a jak tyto údaje používáme.

1. Osobní údaje

Používání našeho webu obecně nevyžaduje, abyste nám poskytovali jakékoli osobní údaje. Vaše osobní údaje si však můžeme vyžádat, abyste mohli naši nabídku využívat v celém rozsahu. „Osobní údaje“ znamenají individuální podrobnosti o osobních či věcných okolnostech specifikované nebo specifikovatelné osoby. Mezi ně patří na jedné straně přímé údaje o vaší osobě, jako je vaše skutečné jméno, vaše adresa, telefonní číslo a datum narození. Na druhé straně obsahují také údaje, které přímo nezveřejňují vaši skutečnou identitu, ale lze je s vámi spojit, např. oblíbené weby nebo počet uživatelů webu nebo vaše IP adresa. Osobní údaje budou z naší strany tedy shromažďovány, používány a převáděny pouze tehdy, pokud to povoluje zákon, pokud je to nezbytné pro využívání jakékoli z našich nabídek nebo pokud ke shromažďování údajů poskytnete svůj předchozí souhlas.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte náš web, naše webové servery budou pro účely zabezpečení systému dočasně ukládat údaje o připojení požadujícího počítače (IP adresa), našich vámi navštívených webech, datu a trvání návštěvy, identifikátoru typu používaného prohlížeče a operačního systému (dále jen „zástupce uživatele“) a rovněž o webu, ze kterého na náš web přicházíte (dále jen „odkazující web“). Tyto údaje budou analyzovány pro statistické účely. Bude to prováděno v souhrnné formě a nebude možné zpětně vysledovat jednotlivé uživatele. Jakékoli další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nebudou shromažďovány, pokud nám takové údaje neposkytnete dobrovolně, například v souvislosti s on-line aplikacím žádostí o informace prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací k zasílání newsletteru nebo používáním e-shopu. Pokud si nepřejete poskytovat nám konkrétní údaje, tj. v souvislosti s aplikací, v elektronické podobě, můžete nás bez obav kontaktovat, např. na naší poštovní adrese uvedené v právních informacích.

3. Používání a zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány pouze ke splnění vašich přání a požadavků, tj. běžně pro plnění smlouvy uzavřené s vaší osobou, k zasílání odpovědí na dotazy, v souvislosti s on-line aplikací nebo k zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se zaregistrovali. Tyto údaje budeme používat pouze k průzkumům souvisejícím s produkty a pro marketingové účely, pokud jste k tomu poskytli svůj předchozí souhlas nebo pokud jste vůči tomu nepodali námitku v rozsahu přípustném ze zákona. Vaše osobní údaje budou převáděny třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy nebo pokud jste k tomu udělili svůj výslovný předchozí souhlas či pokud takový převod povolují zákonná ustanovení. Pokud je převod osobních údajů externímu poskytovateli služeb nezbytný za účelem poskytnutí služby nebo odpovědi na dotaz, vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajistíme, aby byla dodržována zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Kromě toho zavážeme naše externí poskytovatele služeb k dodržování platných zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů, k důvěrnému zacházení s osobními údaji a k jejich vymazání bez zbytečného prodlení, jakmile již tyto údaje nebudou potřebné.

4. Newsletter

Pokud si přejete dostávat jeden z našich newsletterů, budeme od vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a údaje, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány. Tyto údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru a nebudou zveřejňovány třetím osobám. Po registraci k zasílání newsletteru si kromě vaší e-mailové adresy uložíme vaši IP adresu a také čas/datum registrace. Toto uložení slouží pouze jako důkaz v případě, že vaši e-mailovou adresu zneužije třetí osoba, která se zaregistruje k zasílání newsletteru bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s ukládáním údajů a e-mailové adresy a jejich používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete provést prostřednictvím odkazu v newsletterech nebo zasláním oznámení na kontakty uvedené v newsletteru nebo výše v tomto dokumentu.

5. HubSpot

HubSpot, služba společnosti HubSpot Inc., amerického dodavatele softwaru s pobočkou v Irsku (HubSpot Inc., 2. patro 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, telefon +353 1 5187500). Prostřednictvím této služby pokrýváme určité aspekty našeho online marketingu, včetně:

• správy obsahu (např. obsahu webu)

• e-mailového marketingu (newslettery a automaticky zasílané e-maily, např. k poskytování informací o aktualizacích)

• publikování a oznamování na sociálních sítích (např. LinkedIn)

• oznamování (např. zdroje provozu, přístupy atd.)

• správy kontaktů (např. segmentace uživatelů a CRM)

• poskytování cílových stránek a kontaktních formulářů

HubSpot využívá „webové majáky“ a soubory cookie, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují nám analyzovat vaše používání webu. Shromážděné údaje (např. IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče, trvání návštěvy a prohlížené stránky) jsou analyzovány službou HubSpot naším jménem za účelem generování zpráv ohledně vaší návštěvy a vámi prohlížených stránek. Pokud si obecně nepřejete poskytovat údaje prostřednictvím souborů cookie, můžete ukládání souborů cookie kdykoli zabránit v nastavení vašeho prohlížeče.

Údaje námi shromažďované prostřednictvím služby HubSpot budou námi použity výhradně k poskytování a optimalizaci našeho marketingu. Vaše údaje mohou být námi následně používány ke kontaktování vaší osoby jako návštěvníka našeho webu a ke zjištění toho, jaké služby by vás mohly zajímat. Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových novinek a stáhnete si studie a další dokumenty, budeme také prostřednictvím služby HubSpot schopni analyzovat vaše návštěvy pomocí dalších podrobností (zvláště jména / e-mailové adresy) a informovat vás o vašich preferovaných tématech cíleným způsobem. Prostřednictvím služby HubSpot také poskytujeme naši registrační službu. Registrační služba vám jako návštěvníkovi našeho webu umožňuje zjistit více informací o našem podniku, stahovat obsah a poskytovat nám vaše kontaktní údaje a další informace o vaší osobě a vaší firmě. Pokud je to ze zákona požadováno, můžeme vás předem a samostatně požádat o poskytnutí vašeho předchozího souhlasu se shromažďováním, ukládáním a zpracováním vašich údajů.

Údaje námi shromážděné prostřednictvím služby HubSpot jsou uloženy na serverech našeho dodavatele, společnosti HubSpot, v USA. Stanovili jsme nezbytné požadavky, aby toto bylo v souladu se zákony EU o ochraně osobních údajů, zejména s německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost HubSpot Inc. byla certifikována podle podmínek právního rámce „Štítu EU – USA na ochranu soukromí“ a řídí se Pečetí ochrany soukromí TRUSTe a právním rámcem „Štítu USA – Švýcarsko na ochranu soukromí“.

Úplné znění zásad ochrany osobních údajů společnosti HubSpot si můžete přečíst ZDE. Služba HubSpot vás ZDE také bude informovat ohledně dodržování zákonů EU o ochraně osobních údajů ze strany společnosti HubSpot Inc. Služba HubSpot ZDE a ZDE poskytuje informace týkající se souborů cookie, které používá. Svůj souhlas se sledováním také můžete odvolat.

6. Ochrana osobních údajů – Google Analytics

Tento web využívá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookie“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak tyto stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu budou normálně převedeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude tyto informace využívat jménem provozovatele tohoto webu pro účely vyhodnocení vašeho používání webu, přípravy zpráv a aktivitách na webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb provozovateli webu v souvislosti s aktivitami na webu a používáním internetu. Používání souborů cookie můžete zamítnout výběrem vhodného nastavení v prohlížeči; mějte však na paměti, že pokud ta učiníte, nebudete nejspíš moci plně využívat funkcí tohoto webu.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie, které se týkají vašeho používání webu (včetně vaší IP adresy) a zpracování takových údajů společností Google, a to stažením a nainstalováním doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména v případech prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zabránit také kliknutím na následující odkaz. Do počítače bude umístěn odhlašovací soubor cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při navštěvování tohoto webu. Odhlašovací soubor cookie je platný pouze v daném prohlížeči a pouze pro náš web a bude nastaven na vašem zařízení.

Pokud vymažete soubory cookie v daném prohlížeči, musíte odhlašovací soubor cookie nastavit znovu. Službu Google Analytics také používáme k analyzování údajů ze souborů cookie DoubleClick a AdWords pro statistické účely. Pokud si nepřejete, abychom toto činili, můžete tuto činnost deaktivovat prostřednictvím správce pro preferenci reklam. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://www.google.de/intl/en/policies/ .

7. Záložky sociálních sítí

Náš web obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, YouTube). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí kterých uživatelé takové služby mohou shromažďovat odkazy a aktuality. Jsou začleněny do našeho webu pouze jako odkaz na příslušné služby. Teprve po kliknutí na integrovanou grafiku budete přesměrováni na web příslušného poskytovatele služby, tj. teprve poté budou údaje o uživateli převedeny na příslušného poskytovatele služby. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními údaji při používání tohoto webu se záložkami sociálních sítí lze najít v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů. Používání takových služeb, které jsou mimo rozsah naší nabídky, se výhradně řídí prohlášeními o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služby.

8. Doplňky sociální sítě Facebook

Tato nabídka využívá doplňky sociální sítě (dále jen „doplňky“) facebook.com, kterou provozuje společnost Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Doplňky lze rozpoznat podle jednoho z log společnosti Facebook (bílé „f“ na modré dlaždici, výraz „Líbí se mi“ nebo symbol „zvednutého palce“) nebo mají dodatek „Doplněk sociální sítě Facebook“. Seznam a vzhled doplňků sociální sítě Facebook si lze prohlédnout na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud otevřete web s tuto nabídkou, který takové tlačítko obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti Facebook. Obsah doplňku bude převeden společností Facebook přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován přímo do webu. Proto nemáme žádný vliv na obsah údajů shromažďovaných společností Facebook prostřednictvím takového doplňku, a proto vás informujeme v souladu s našimi aktuálními znalostmi http://www.facebook.com/help/?faq=17512: Začleněním doplňku obdrží společnost Facebook informaci, že jste si otevřeli příslušnou stránku naší nabídky. Pokud se přihlásíte na Facebook, síť Facebook bude moci propojit návštěvu s vaším facebookovým účtem. Pokud komunikujete s doplňky, např. pokud kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo odešlete komentář, příslušné informace budou převedeny vaším prohlížečem přímo do společnosti Facebook a budou tam uloženy. Pokud nejste členem sítě Facebook, stále bude možné, aby společnost Facebook zjistila a uložila si vaši IP adresu. Podle sítě Facebook budou v Německu ukládány pouze anonymizované IP adresy. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Facebook a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/ . Pokud jste členem sítě Facebook a nepřejete si, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o vaší osobě prostřednictvím této nabídky a propojovala tyto údaje s vašimi členskými údaji ukládanými společností Facebook, musíte se před návštěvou webu odhlásit ze sítě Facebook. Další nastavení lze provést a námitky vůči používání údajů k reklamním účelům lze podávat v nastavení facebookového profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

9. Twitter

Tato nabídka používá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“). Lze je rozpoznat podle pojmů, jako jsou „Twitter“ nebo „Sledovat“, společně se stylizovaným modrým ptáčkem. Pomocí těchto tlačítek můžete sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na Twitteru nebo nás sledovat na Twitteru. Pokud otevřete web dané internetové účasti, který takové tlačítko obsahuje, váš server zřídí přímé připojení k serverům sítě Twitter. Obsah tlačítek sítě Twitter bude převeden společností Twitter přímo do vašeho prohlížeče. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Twitter prostřednictvím takového doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi, podle kterých budou při použití tlačítka převedeny pouze vaše IP adresa a adresa URL příslušného webu a nebudou použity k žádnému jinému účelu, než je uvedení daného tlačítka. Další informace lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy .

10. Tlačítko +1 sítě Google+

Tato nabídka využívá tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Tlačítko lze rozpoznat podle symbolu „+1“ na bílém nebo zbarveném pozadí. Pokud otevřete web s tuto nabídkou, který takové tlačítko obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti Google. Obsah tlačítka „+1“ bude převeden společností Google přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován přímo do webu. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Google prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Podle společnosti Google nebudou žádné osobní údaje shromažďovány, pokud na tlačítko nekliknete. Všechny takové údaje, včetně IP adresy, budou shromažďovány a zpracovávány pouze od přihlášených členů. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a používání údajů společností Google a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google ohledně tlačítka „+1“ na adrese http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html nebo v často kladených dotazech.

11. XING

Tato nabídka využívá tlačítko „Xing“ sociální sítě XING, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg/Německo (dále jen „Xing“). Tlačítko lze rozpoznat podle pojmu „Xing“ na zbarveném pozadí většinou petrolejové barvy. Při otevření jakéhokoli z našich webů, které obsahují dané tlačítko, zřídí váš prohlížeč připojení k serverům společnosti Xing, pomocí kterých budou prováděny funkce „tlačítka sdílení Xing“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počítadla). Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Xing prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Podle společnosti Xing neukládá společnost Xing žádné vaše osobní údaje týkající se otevření našeho webu, neukládá žádné IP adresy a nebude analyzovat vaše uživatelské chování ohledně používání souborů cookie v souvislosti s „tlačítkem sdílení Xing“. Aktuální informace o ochraně osobních údajů týkající se čas od času „tlačítka sdílení Xing“ a další informace lze najít na následující adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protectio . Chcete-li zabránit převodu a ukládání údajů týkajících se vaší osoby a vašeho procházení sítě Xing, musíte se před návštěvou našich webů odhlásit od sítě Xing a smazat soubory cookie (pokud nějaké existují) z prohlížeče

12. LinkedIn

Tento web využívá doplňky sociální sítě „linkedin.com“, kterou provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Tyto doplňky jsou označeny logem společnosti LinkedIn. Když otevřete jakýkoli z našich webů, který takový doplněk obsahuje, váš prohlížeč zřídí přímé připojení k serverům společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností LinkedIn prostřednictvím tohoto doplňku a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi. Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude do společnosti LinkedIn převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Pokud se současně přihlásíte k LinkedIn, síť LinkedIn může dané informace propojit s vaším účtem na LinkedIn.

Pamatujte, že výměna takových informací bude provedena při otevření webu, který obsahuje daný doplněk, a to bez ohledu na to, zda s doplňkem komunikujete, či nikoli. Pokud komunikujete s doplňkem, např. kliknutím na tlačítko „sdílet“, budou příslušné informace převedeny přímo do společnosti LinkedIn a budou tam uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností LinkedIn a rovněž vaše související práva a možnosti nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí lze najít v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com .

Chcete-li předejít převodu a ukládání údajů ohledně vaší osoby a vašeho procházení společností LinkedIn, musíte se před navštívením našich webů odhlásit ze sítě LinkedIn a vymazat z prohlížeče soubory cookie (pokud nějaké existují).

13. Doplňky YouTube (videa)

Tento web využívá doplňky sítě Youtube.com, která je v zastoupení společností Google provozována společností Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Pokud otevřete stránku našeho webu, která obsahuje takový doplněk, bude zřízeno připojení k serverům společnosti YouTube a doplněk se zobrazí na webu oznámením ve vašem prohlížeči. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností YouTube prostřednictvím takového tlačítka a budeme vás informovat v souladu s našimi aktuálními znalostmi.

Otevřením webu, který obsahuje daný doplněk, bude na server společnosti YouTube převedena informace o tom, který z našich webů jste navštívili. Pokud se přitom přihlásíte jako člen sítě YouTube, společnost YouTube propojí tyto informace s vaším účtem na LinkedIn. Při používání funkcí doplňku, například při kliknutí tlačítka spuštění videa nebo odesláním komentáře, budou dané informace propojeny např. s vaším uživatelským účtem YouTube; tomu lze zabránit pouze odhlášením se ze sítě YouTube před používáním doplňku. Informace ohledně shromažďování a používání platforem nebo doplňků lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.youtube.com .

14. Používání souborů cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie (společně dále jen „soubory cookie“) k identifikaci preferencí uživatelů našich webů a k optimalizaci webů. „Soubory cookie“ jsou malé soubory umístěné ve vašem koncovém zařízení. Mohou být používány k určení toho, zda již existuje komunikace z vašeho koncového zařízení s našimi weby. Tímto můžeme propojit obsah našich webů s vašimi potřebami cíleným způsobem, a tak zlepšovat naši nabídku pro vás. Z naší strany budou identifikovány pouze soubory cookie na vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze prostřednictvím souborů cookie shromažďovat tehdy, pokud je to povinné z technických důvodů, například k umožnění zabezpečeného přihlašování.

Soubory cookie jsou povinné pro správné fungování našich webů. Proto když navštívíte náš web, nejprve se vás zeptáme, zda souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookie ve vašem koncovém zařízení. Během toho vás budeme informovat o tom, jak můžete soubory cookie zakázat nebo je později znovu povolit.

Pokud se rozhodnete soubory cookie nepoužívat, nastavíme tzv. „do-not-track“ soubor cookie, jehož prostřednictvím náš webový server rozpozná, že zde není možné nastavovat žádné další soubory cookie. V takovém případě, nebo pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, že obecně nepřijímá žádné soubory cookie, následkem může být funkční omezení naší nabídky; např. nebude možné poskytovat služby, jako jsou oblasti přihlášení nebo filtry obsahu.

Soubory cookie lze také nastavit třetími osobami, jako jsou výše uvedené sociální sítě, a tyto soubory cookie jsou integrovány do našeho webu jako „doplňky sociálních sítí“. K souborům cookie třetích osob nemáme žádný přístup a nejsme schopni ovlivnit jejich použití.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Jakékoli soubory cookie nastavené ve vašem koncovém zařízení můžete kdykoli smazat nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby obecně nepřijímal žádné soubory cookie; následkem mohou být funkční omezení naší nabídky. Přečtěte si pokyny ve vašem prohlížeči nebo od výrobce vašeho koncového zařízení, kde jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak výše uvedené činnosti provést.

15. Bezpečnost

Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Údaje jsou například ukládány v bezpečném provozním prostředí, ke kterému nelze získat veřejný přístup.

Pokud si přejete kontaktovat nás e-mailem, pamatujte na to, že důvěrnost převedených údajů nebude zaručena. Obsah e-mailů může být kontrolován třetími osobami. Proto doporučujeme, abyste nám veškeré důvěrné informace, např. dokumenty k žádostem, zasílali výhradně poštou nebo prostřednictvím našeho portálu pracovních příležitostí.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.