Impressum

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, upravován či přemisťován na jiné stránky bez předchozího písemného souhlasu provozovatele těchto webových stránek.

Údaje

Telefon

+420 728 025 276

E-Mail

Datová schránka

6vpjkie

IČO

01309749

DIČ

CZ8710272351

Provozovatel

Richard Čamaj

Korespondenční adresa

ZabezpečWeb.CZ
Richard Čamaj
Františka Černého 1076
337 01 Rokycany – Nové město
Česká republika

Bankovní spojení

2100375466/2010
Fio banka, a. s.

Facebook profil

Kontakt přes Messenger

Google profil

Uživatelské podmínky

Uživatelské podmínky mohou být v nepravidelných intervalech a bez předešlého oznámení pozměňovány a měly by být proto pravidelně sledovány. Další užívání webové stránky po úpravě nebo doplnění uživatelských podmínek je vnímáno jako souhlas uživatele se změnami nebo doplněním uživatelských podmínek.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů a její detaily jsou uvedeny na samostatné stránce pod tímto odkazem: Zásady ochrany osobních údajů.

Vyloučení odpovědnosti
Provozovatel těchto stránek nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za skutečnost, že informace uvedené na této webové stránce jsou vždy aktualizované, úplné, správné a/nebo jednoznačně použitelné pro uvedený účel. Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo bez předešlého oznámení provádět změny nebo doplnění informací nebo souborů uvedených na této webové stránce. Informace uvedené na této webové stránce neplní funkci rad či doporučení.

Provozovatel těchto stránek mimo jiné nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za skutečnost, že všechny funkce, aplikace, obsahy, soubory a jiné informace uvedené na této webové stránce (a/nebo propojené s touto webovou stránkou) jsou nepřetržitě k dispozici nebo zcela bezchybné a že případné poruchy budou odstraněny nebo že webová stránka, popř. její server neobsahuje škodlivé viry, programové chyby či jiné rušivé softwarové elementy. Uživatelé této webové stránky jsou proto sami odpovědni za učinění vhodných preventivních opatření, např. za instalaci virového scanneru či jiných softwarových bezpečnostních opatření, k zajištění nutných požadavků na bezpečnou a bezvadnou výměnu dat prostřednictvím této webové stránky.

Provozovatel těchto stránek tímto nepřebírá žádnou odpovědnost za případné věcné poškození, další škody na majetku, finanční ztráty, vynaložené náklady, závazky, ušlý zisk či jiné náklady vzniklé přímo a/nebo nepřímo přístupem na tuto webovou stránku, a/nebo zapříčiněné užíváním funkcí, aplikací, obsahů, souborů nebo jiných informací zveřejněných nebo zpřístupněných na této webové stránce. Provozovatel těchto stránek neručí za možné škody nebo újmy vzniklé v důsledku užívání stažených souborů nebo programů.

Výše uvedená omezení odpovědnosti Provozovatele těchto stránek platí v celém rozsahu rovněž pro externí webové stránky, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo prostřednictvím propojení („Link“) odkazuje. Za obsah těchto propojených externích webových stránek, zejména za obsah a účinek odtud vyvolatelných souborů, nese odpovědnost výhradně provozovatel propojených webových stránek. Navzdory pečlivé kontrole obsahu propojených externích webových stránek, nemůžeme v žádném případě převzít záruku nebo odpovědnost za obsah (informace, soubory, atp.) externích webových stránek, které se zobrazují na naší webové stránce díky přímému či nepřímému propojení prostřednictvím „Linku“.

Ručení
Informace na našich internetových stránkách jsme pečlivě sestavili a vyhrazujeme si právo tyto informace měnit nebo aktualizovat kdykoliv a bez předchozího oznámení. Ani výslovně, ani mlčky nepřebíráme ručení za informace, zejména za jejich úplnost, správnost, aktuálnost, použitelnost nebo neporušení zákonů nebo práv třetích osob. Vylučujeme jakékoliv ručení za škody, které vznikly přímo nebo nepřímo na základě použití našich internetových stránek nebo na základě informací na nich obsažených, pokud nespočívají na úmyslu našich stránek.

Odkazy
Na našich internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky třetích osob. Děje se tak pouze v rámci služeb pro návštěvníky našich internetových stránek. Obsah těchto cizích internetových stránek nemůžeme ani ovlivnit, ani kontrolovat, neztotožňujeme se s jejich obsahem a jejich užívání nedoporučujeme ani nepodporujeme. Nepřebíráme žádné ručení, ani výslovně, ani mlčky za obsahy cizích internetových stránek nebo za jejich používání.

Autorské právo
Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafy, zvukové soubory, videa a animace, jakož i jejich umístění na našich internetových stránkách podléhá ochraně podle autorského práva a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Obsah našich internetových stránek se nesmí kopírovat, šířit, měnit, používat nebo zpřístupňovat třetím osobám pro komerční účely. Některé naše internetové stránky obsahují kromě toho texty, obrázky a grafy, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Licenční práva
Duševní vlastnictví obsažené resp. nabízené na našich internetových stránkách je chráněno průmyslovými ochrannými právy, obzvláště přihláškami patentů a patenty, a autorskými právy. Našimi internetovými stránkami se ani výslovně, ani mlčky neudělují uživatelská práva, např. licence, k těmto průmyslovým ochranným právům a uživatelským právům.

Copyright
Autor může použít jen vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo použít bezlicenční grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Všechny dokumenty třetích stran jsou chráněné známkou. Ochranné známky jsou ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorská práva pro jakékoliv materiály vytvořené autorem zůstává výhradně autorovi. Rozmnožování nebo používání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí neovlivněna touto skutečnost.

 

Tento dokument nabývá platnosti dnem 25.5.2018.